hulles

  1. Rochmis Helene

    Rochmis Helene

    Rochmis Helene, geborene Hulles, gest. 05.11.1934 im 62. Lebensjahre in 1090 Wien, Childsspital, Grabstelle ZFH-Wien, IV. TOR, Gruppe 015a, Reihe 007, Grab-Nr.: 003
  2. Jolles Chaje Ester

    Jolles Chaje Ester

    Jolles Chaje Ester, geborene Hulles, Kaufmannswitwe, gest. 17.08.1906 im 74. Lebensjahre in 1090 Wien, Alser Str. 4, Grabstelle ZFH-Wien, I. TOR, Gruppe 049, Reihe 014, Grab-Nr.: 058
Oben Unten